Bestuur Ajax weer compleet

Tijdens de ledenvergadering van 13 februari hebben de leden ingestemd met de voorstellen voor enkele bestuursmutaties. Het bestuur is nu met vijf leden weer compleet. Margreet Simpelaar is als secretaris Rudolf Vleeming opgevolgd. Amrish Shah is bestuurslid jeugdzaken geworden en volgt Martijn Meeder op. In de vacature voor technische zaken is in de persoon van Dirk Hensel voorzien.

Beleidsplan

Het bestuur presenteerde een concept beleidsplan 2015-2017. Het concept was al eerder aan een groep leden voorgelegd. Met de reacties vanuit de ledenvergadering stelt het bestuur een definitieve tekst op die in de volgende vergadering wordt geagendeerd.

Begroting

Met een toelichting van penningmeester Jan Kees Mol boog de vergadering zich over de voorlopige begroting 2015. In de volgende ledenvergadering wordt de begroting definitief vastgesteld, tezamen met de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar. Het voorstel van het bestuur met betrekking tot de contributies werd goedgekeurd.